Δικτύωση

Η συνεργασία σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ισχυρά δίκτυα με
οργανισμούς και άτομα με παρόμοιες απόψεις.

Αυτές οι συνδέσεις είναι ζωτικές, καθώς μας βοηθούν
να μοιραστούμε γνώσεις, πόρους και βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντας τον αντίκτυπό μας.