ΚΥΚΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ & ΦΩΝΗΣ

Στο εργαστήριο «Κύκλοι κρουστών και φωνητικού αυτοσχεδιασμού» τα κρουστά και

η φωνή αποτελούν βασικά και μοναδικά εργαλεία τα οποία κινούνται παράλληλα. Οι

συμμετέχοντες/ουσες του εργαστηρίου θα πειραματιστούν τόσο με την φωνή όσο και με τα

κρουστά όργανα.

Ο φωνητικός αυτοσχεδιασμός θα βασίζεται σε ερωταπαντήσεις, όπου ένα άτομο

τραγουδώντας μια μουσική φράση καθοδηγεί την ομάδα, απαντώντας με δικές της

παραλλαγές και αυτοσχεδιασμούς. Από την άλλη στους κύκλους κρουστών (Drum Circle ή

Drum Jam ή Community Drumming) τα άτομα χρησιμοποιώντας κρουστά όργανα θα

δημιουργούν ένα μουσικό παράγωγο, απολαμβάνοντας πλήρη αυτονομία και ελευθερία ως

προς την επιλογή των οργάνων, τον βαθμό και την ποιότητα συμμετοχής στον κύκλο. Ένας

κύκλος κρουστών μπορεί να αποτελείται από κρουστά όργανα, όπως τζέμπε, καχόν, αλλά και

από μπουκάλια, κουτάλες, τα σώματα μας κ.α.

Απώτερος στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός πρόσφορου

περιβάλλοντος, στο οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες εκφράζονται, ψυχαγωγούνται και

εκπαιδεύονται μουσικά. Τέλος, το εργαστήριο αυτό στοχεύει στη γέννηση ενός

συμπεριληπτικού καλλιτεχνικού δικτύου, εθελοντών/τριών, μουσικών και

συμμετεχόντων/ουσών.